NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec na mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću reizbora 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec, temeljem članka 28. Statuta i Odluke Odbora od 10. lipnja 2019. godine raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
na mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću reizbora 
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i  
            diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen 
            specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje 5 godina radnog iskustva 
 • posjedovanje znanja i vještine pisanja i provedbe EU projekata
Kandidati su dužni priložiti:
 • molbu, 
 • životopis,
 • presliku dokumenata o završenom stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • presliku dokaza o poznavanju pisanja i provedbe EU projekata,
 • potvrdu o radnom stažu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku vozačke dozvole,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 
 • suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj kaznenoj neosuđivanosti,
 • motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada HCK GDCK Vrbovec,
 • kandidat koji već obnaša dužnost ravnatelja, dužan/na je priložiti izvješće o radu u proteklom mandatu.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijavu dostaviti na adresu: 
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec,
10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23,
s naznakom:
»Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice« – ne otvaraj
Ravnatelja/icu imenuje Odbor HCK GDCK Vrbovec uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.
                                                                                                       Hrvatski Crveni križ
 Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec