Tko smo

Tko smo?

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.
Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:

ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Ustroj

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. HCK uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Tijela

Radom Hrvatskog Crvenog križa upravljaju tijela HCK – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Glavni odbor, izvršni predsjednik i Nadzorni odbor.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Hrvatskog Crvenog križa. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa je predsjednik Skupštine i predsjednik Glavnog odbora. Hrvatski Crveni križ ima dva potpredsjednika.

Temeljna načela

Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ u svojemu radu vodi se temeljnim načelima Pokreta

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Izvješća

Godišnji financijski izvještaj...