To Mi Treba

Prijavitelj projekta:

HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Vrijednost projekta: 14.996.640,94 kn

Iznos EU potpore iznosi : 14.996.640,94 kn | 100%,

Partneri:


Kratki opis projekta

Centralni problem koji želio riješiti ovim projektom je nedostatak adekvatnog prostora i opreme za pružanje socijalnih usluga koje doprinose prevenciji institucionalizacije, deinstitucionalizaciji i razvoju novih socijalnih usluga. Postojeći problem ne može se riješiti vlastitim sredstvima, a niti sredstvima JLS, stoga je neminovna potreba apliciranje na raspoložive EU pozive.
Predloženim projektom planirana je kupnja zemljišta, izrada cjelokupne dokumentacije za početak izgradnje i ishođenje potrebnih dozvola za stavljanje objekta u funkciju, te samu izgradnju infrastrukturnog objekta radi pružanja socijalnih usluga potrebnih starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom. Pored same izgradnje, projektom će se opremiti cjelokupan prostor za pružanje planiranih usluga. Izgradnja kao i opremanje objekta predviđa dostizanje visokih standarda energetske učinkovitosti, na razini samodostatnosti kako radi zaštite okoliša tako i radi ekonomičnosti i racionalnog trošenja resursa.

Pored izgradnje objekta, planirano je i uređenje multifunkcionalnog, senzoričko – terapeutskog parka s elementima hortikulture i permakulture.
Projektom se planira nabava vozila za dostavu obroka i kombi vozilo za prijevoz putnika 8+1. Infrastrukturni projekt omogućava stvaranje uvjeta za (1) prevenciju i odgađanje institucionalnog zbrinjavanja (2) deinstitucionalizaciju 4 korisnika direktnim izmještajem iz domskog smještaja te (3) razvoj novih modela socijalnih usluga za osobe starije životne dobi. Od raspoloživih socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, projekt omogućava:
- Pružanje usluge pomoći u kući te pripremu i dostavu gotovih obroka
- Pružanje usluge boravka s brojnim psihofizički terapeutskim, radno okupacijskim aktivnostima prilagođenih interesima različitih skupina kroz stolarske, keramičarske, tekstilne, kulinarske, hortikulturne, glazbene, sportsko rekreativne i druge programe.
- Organizirano stanovanje
- Psihosocijalnu podršku
- Usluge savjetovanja i pomaganja
Projektom će se izgraditi 49 različitih infrastrukturnih jedinica, a tome treba još pridodati hodnik, stepenište, lift, terasu na 1. katu i terasu povezanu s vrtom. Infrastrukturne jedinice koje će se koristiti za pružanje usluge pomoći u kući su: prostor garderobe za gerontodomaćice, prostor za higijenske potrepštine i tehničku robu, vešeraj za održavanje higijene rublja korisnika koji u svojem domu nemaju tekuću vodu niti uvjete za pranje i kupaonicu za teško pokretne, odnosno nepokretne korisnike što je ujedno novina u pružanju soc. usluga. Infrastrukturne jedinice kojima se namjerava pružati usluga pripreme i dostave gotovih obroka je sastoji se od 5 prostorija; uređena kuhinja koja omogućava ishođenje HACAP standarda, s prostorom za pranje crnog posuđa, skladištenje namirnica na + i – režimu, te prostorom za osoblje kuhinje. Kuhinja će se opremiti potrebnim posuđem za pripremu obroka i dostavu 70 obroka na kućne adrese korisnika ali i posuđem za serviranje obroka korisnicima boravka, kao i za povremena zajedničke aktivnosti (druženja, radionice, predavanja i sl.) za ukupno 110 osoba.
Prostor koji je namijenjen za organiziranje usluge boravka sastoji se od 8 prostorija; jednu veliku multifunkcionalnu dvoranu s mogučnošću pregrađivanja na 3 manje prostorije, kabineta za kulinarsku radionicu, stolarsku, keramičarsku i tekstilnu radionicu, zdravstveni kabinet, kabinet za individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku, te prostro garderobe. Tome se treba pridodati terasa na 1. katu i terasa koja je povezana s vrtom. Na svakoj etaži planirani su sanitarni čvorovi za M/Ž/OSI. Oprema kojom se planiraju opremiti infrastrukturne jedinice je visoko
funkcionalna, sklopiva i prilagođena različitim namjenama. Prostor stručnih djelatnika obuhvaća 8 infrastrukturnih jedinica (6 ureda i 1 arhiva) te sala za sastanke koja ujedno može služiti i kao edukacijska dvorana za krajnje korisnike, predstavnike udomiteljskih obitelji i stručne sastanke vanjskih suradnika i volontera. Jedan ured trebao bi koristiti dežurni asistent osoba na organiziranom stanovanju.
Za uređenje vrta projektom će se omogućiti kupnja raslinja, sadnica cvijeća, rekvizita za izradu povišenih gredica i sjenica, a iste će u konačnici posaditi i dodatno urediti volonteri CK pojedinačni i organizirano kroz korporativno volontiranje te korisnici boravka u zajednici Cenacolo.
Provedbom predloženog projekta osigurava stvaranje uvjeta za pružanje usluge pomoći u kući i za pripremu gotovih obroka za 70 korisnika, pružanje usluge boravka za 40 starijih i nemoćnih osoba te dvije dvokrevetne stambene jedinice za organizirano stanovanje 4 deinstitucionalizirana korisnika. Projektom se planira nabava vozila za pružanje usluge prijevoza za 40 korisnika i dostavu gotovih obroka za 70 korisnika. Pored navedenog, projekt omogućava stvaranje poticajnih uvjeta rada stručnih radnika, zaposlenika i volontera za pružanje raspoloživih socijalnih usluga te pruža poticajne uvjete za razvoj novih modela socijalnih usluga potrebnih novim generacijama starijih i nemoćnih osoba sa sofisticiranijim potrebama.


Ciljevi projekta

GDCK Vrbovec djeluje na prostoru rasprostranjenom na 519,55 km2, sa 28.916 stanovnika, nastanjenih u 128 ruralnih naselja, bez mreže javnog prijevoza i bez mreže pružatelja socijalnih usluga. Posljednji popis stanovništva ukazuje da Grada Vrbovca ima udio od 16% starijih od 65 godina, općina Gradec 17%, Dubrava 19%, Farkaševac 18%, Rakovec 20%, a Preseka 23%.
Struktura stanovništva dodatno je pogoršana iseljeničkim valom mladih čime je dodatno pogoršana struktura stanovništva u ruralnim naseljima.
Specifičnost navedenog područja čini mreža od 220 udomiteljskih obitelji, od toga 150 za stare i nemoćne te psihički bolesne i 14 obiteljskih domova za istu kategoriju, što čini 19,19% svih pružatelja usluga skrbi izvan vlastite obitelji u RH. Svi zajedno zbrinjavaju oko 1100 osoba od toga 45% starijih i nemoćnih, te 55% psihički bolesnih od kojih je i njih 50% starije od 65 godina.
85% smještenih dolazi iz raznih dijelova RH, većim dijelom iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Zbog desetljetne tradicije obavljanja udomiteljske djelatnosti zanemarene su druge soc. usluge, a time domicilnom stanovništvu uskraćena mogućnost da uz osiguranu potporu prožive
život u vlastitom domu. Navedeno potvrđuje podatak CZSS o ukupno 177 smještenih osoba, od toga 24 domovima, a ostalo u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima. Praktično stručno iskustvo u radu sa starijim domicilnim kao i udomljenim osobama detektira nekoliko bitnih problema;
- nepostojanje organiziranih aktivnosti u zajednici za starije što rezultira njihovim otuđenjem i usamljenošću,
- radno okupacijske aktivnosti smještenih, kao dio terapijskog liječenja, nisu jasno definirane, ili ih uopće nema.
- nedostatak stručne podrške udomiteljima u brizi o korisnicima i poticaja za unapređenje djelatnosti,
- nedostatak inicijative kojom bi se omogućila transformacija smještaja u samostalniji oblik življenja korisnika (za što je sposobno minimalno 10% od svih 1300 odraslih udomljenih korisnika).
- detektiran je i otpor prekidu udomiteljskog smještaja na razini udomiteljskih obitelji zbog straha od popunjavanja kapaciteta i problema s kojima će se susresti u zbrinjavanju novih
korisnika, ali i na razini CZSS, koji zbog nedostatka mreže socijalnih usluga u zajednici, strahuju kako će ponovno zbrinuti korisnika, ako mu se pogorša stanje, jer su i kapaciteti udomiteljskih obitelji vrlo često nedostatni.
Navedeno potvrđuje zaključak da se smještaj najčešće prekida zbog smrti korisnika. Da bi se takav trend promijenio, potrebno je širiti mrežu soc. usluga, ubrzati djelovanje na razini politike,
posebice u planiranju i ugovaranju pružanja soc.usluga u zajednici koje preveniraju potrebe za uvijek skupljim uslugama smještaja.
GDCK Vrbovec je u posljednje 3 godine inicijator niza soc.usluga u zajednici kroz pružanje usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe provedbom projekta Zaželi, stvaranjem uvjeta za dostavu gotovih obroka te pokretanjem širokog spektra aktivnosti provedbom projekta „BuBa-Budi uključen, Budi aktivan“, usmjerenih poboljšanju života osoba starije životne dobi.
Međutim, GDCK ne raspolaže potrebnim voznim parkom niti vlastitim posl. prostorom, za sve aktivnosti iznajmljuje prostor na 4 lokacije, ima ovisnički položaj o izvorima financiranja najma prostora te ograničenja oko prilagodbe prostora.
Provedbom predloženog projekta namjerava se promijeniti postojeći trend, odnosno pružanjem soc. usluge pomoći u kući i dostave gotovih obroka te osiguravanjem usluge boravka prevenirati potrebu smještaja korisnika u udomiteljske obitelji, posebice u domove. Izgradnjom dviju stambenih zajednica, stvaraju se uvjeti za deinstitucionalizaciju korisnika iz domova, koji će kao dobar praktični primjer dati dodatni poticaj za daljnji razvoj takvog oblika zbrinjavanja korisnika. Pored toga, projektne aktivnosti potiču razvoj novih modela socijalnih usluga u zajednici.

Već sada trendovi ukazuju na neminovnu potrebu postojanja raspoloživih socijalnih usluga u zajednici koji doprinose sprečavanju ili odgađanju institucionalnog ali i deinstitucionalnog oblika smještaja. Narušavanjem dobne strukture stanovništva, posebno u ruralnim područjima, nameće potrebu organiziranja usluge prijevoza, pružanja usluge pomoći u kući te organiziranja dnevnih aktivnosti radi zadržavanja ili poboljšavanja psihofizičkog stanja i socijalnog uključivanja starijih osoba. Ovaj projekt izravno će doprinijeti prevenciji institucionalizacije podizanjem
kvalitete života starijih osoba pružanjem usluge prijevoza, pomoći u kući i dostave obroka te organiziranjem usluge boravka prilagođeno njihovim potrebama kao i potrebama njihovih obitelji i zajednice u cijelosti.
Nameće se potreba izmjene institucionalnog ali i deinstitucionalog oblika smještaja, organiziranjem samostalnijih oblika življenja po modelu co-housinga, uz osiguranu diskretnu podršku ili organizirano međusobno pomaganje starijih osoba kako bi se razvio njihov osjećaj da su još uvijek nekome potrebni i korisni. Provedba predloženog projekta omogućava izmještaj korisnik s institucionalnog oblika skrbi na organizirano stanovanje izgradnjom i opremanjem dviju samostalnih stambenih zajednica sa svim dobrobitima koje donose.
Očekuje se da će novi modeli skrbi o starijima, koji se već prakticiraju u zemljama EU, npr. kombinacije skrbi o djeci i starijima, skrb kombinirana s hortikulturom, permakulturom, uzgojem životinja, započeti prakticirati i u RH.
Provedbom predloženog projekta izravno se potiče razvoj takovog oblika skrbi, stvaranjem uvjeta za izvođenje terapeutskih aktivnosti u infrastrukturnom objektu, u uređenim radionicama,
a u vrtu uređenjem senzoričkog terapeutskog parka. Provedba projekta omogućava da GDCK Vrbovec postane predvodnik novih soc.usluga čiji primjeri dobre prakse mogu pozitivno utjecati na skrb o starijim osobama kod drugih pružatelja soc. usluga.


Rezultati

Neizravni učinci projekta su oni koji se pojavljuju kao rezultat investicije, odnosno Centra za pružanje socijalnih izvaninstitucijskih usluga, u drugim područjima koja nisu izravno povezana s investicijom:
- HCK GDCK Vrbovec i sam Grad Vrbovec će kao destinacija postati zanimljivi radi primjera dobre prakse širenja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga što će dovesti do povećanog broja posjetitelja Gradu Vrbovcu;
- u okviru stolarskih, keramičarskih, kulinarskih i krojačkih radionica predviđenih ovim projektom, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Vrbovca, potaknut će se izrada vrbovečkih suvenira i time obogatiti turistička ponuda što u konačnici može rezultirati otvaranjem društvenog poduzetništva i otvaranjem novih radnih mjesta;
- Posjetitelji Gradu imat će potrebu tijekom svog boravka potrošiti na osvježenje, hranu, noćenje, suvenire i slično;
- Ta potrošnja bit će usmjerena na lokalne pružatelje dobara i usluga te će utjecati na povećanja prometa od prodaje i na otvaranje novih poduzeća i posljedično otvaranje novih radnih mjesta;
- Veći promet i veće zapošljavanje utječu na kupovnu moć građana koja raste te se prelijeva na druge pružatelje usluga i dobara u drugim sektorima kao pozitivan efekt;
- Sama poduzeća, zbog veće potražnje i većih prihoda, imaju potrebu za dodatnim dobrima koje koriste u svojoj djelatnosti (primjerice, poljoprivrednim/prehrambenim proizvodima u ugostiteljstvu), pa se tako i njihovi povećani prihodi prelijevaju i na druga poduzeća izvan njihovog direktnog sektora;
- Povećana zaposlenost smanjuje troškove države na naknade za zaposlene te zdravstveno osiguranje na koje svaka osoba ima pravo bez obzira na radni status i konkretne uplate;
- Veća ekonomska aktivnost stanovništva Grada Vrbovca doprinijet će, između ostalog, i njegovim prihodima koji će se moći usmjeriti na lokalne različite potrebe.
- Zdravstveni sustava, imat će manji pritisak jer će starije osobe, uključivanjem u zdravstvene i psihosocijalne programe, zadržati ili poboljšati fizičku pokretljivost, mentalne vještine, smanjiti tegobe uzrokovane depresijom i usamljenošću.
- Sustav socijalne skrbi, jer će se za dio starijih osoba egzistencijalni problemi rješavati angažmanom volontera GDCK Vrbovec.

Direktni mrežni učinci su oni koji će proizaći iz same izgradnje Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, ali će se preliti i na one korisnike koji nisu izravno korisnici te inicijative.
Direktni mrežni učinci će biti:
- Poticanje na širenje mreže socijalnih usluga i u drugim središtima Zagrebačke županije.
Indirektni mrežni učinci proizaći će iz indirektnih učinaka projekta:
- Povećane mogućnosti zapošljavanja pozitivno će utjecati na ostanak mladih u Gradu Vrbovcu;
- Razvoj mreže socijalnih usluga pozitivno će utjecati na ostale grane gospodarstva (turizam, poljoprivreda, društveno poduzetništvo i sl.;
- Razvoj mreže socijalnih usluga potaknut će usmjeravanje učenika i studenata na zanimanja u tom sektoru ili povezana s tim sektorom te osiguravanje njihovog zapošljavanja nakon završetka škole ili fakulteta.


Razdoblje provedbe projekta: 18. travnja 2019. -  18. kolovoza 2022.

KONTAKTI

Telefon: 01 2791 018
Mob: 098 800 310
E-mail: info@gdck-vrbovec.hr