Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Prilikom utvrđivanja sukoba interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te se iz postupka nabave i sklapanja ugovora izuzimaju subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa (u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice

ponuditelja ili podugovaratenja odabranom Ponuditelju):

  • AQUAVENTUS d.o.o., Livadarska 18, 10 340 Vrbovec, OIB: 40313098111
  • QUADRIVIA d.o.o., Zleninska ulica 37, 10 340 Vrbovec, OIB: 97380317769
  • SNAGA IDEJE d.o.o., Travanjska 14, 10 000 Zagreb, OIB: 64407184482
  • ELNA KABEL d.o.o., Selska cesta 217/1a, 10 000 Zagreb, OIB: 30540568710

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -Krklec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Mucko

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Lujić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Kruljac

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Jelić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Gomuzak_Anić