Zaželi iznova

Prijavitelj projekta:
HCK, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

 

Vrijednost projekta 1.482.807,45 kn 

Iznos EU potpore : 1.260.386,33 kn  – 85%

Državni proračun Republike Hrvatske sufinancira : 222.421,12 kn – 15%

 

Partneri


Kratki opis projekta

Područje nadležnosti GDCK Vrbovec spada u rjeđe naseljena područja Zagr.žup. , te broji 24.686 stanovnika, nastanjenih u 128 ruralnih naselja,rasprostranjenog na 519,55 km2 sa nepostojećom mrežom javnog prijevoza. Trenutno je na području Zagrebačke županije registrirano 5051 nezaposlenih osoba. Na području Grada Vrbovca i okolnih općina (Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka) evidentirano je 389 nezaposlenih (podaci za travanj 2022.), od toga 84 žena starijih od 50 godina s najviše završenom srednjom školom te 4 osobe s invaliditetom, odnosno 22,6% nezaposlenih osoba su žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Sve općine s područja provedbe projekta imaju indeks razvijenosti ispod 100 (Gradec IV. 98,163, Rakovec III. skupina, 95,951, Dubrava III.skupina, 95,912, Preseka II. skupina 94,484 te Farkaševac II.skupina, 94,174), a jedino Grad Vrbovec ima skroman indeks razvijenosti od 102,657, pripada u VI skupinu razvijenosti. Nizak indeks razvijenosti i nepostojanje javnog prijevoza dodatno onemogućava ulaganje u nadogradnju znanja i kompetencija u svrhu veće zapošljivosti žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada što sve dodatno reproducira njihovu socijalnu izoliranost, siromaštvo kao i nepovoljan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje (nedostatak motivacije, psihosomatske tegobe i sl.).

 

Ciljevi projekta

Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je niski radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja. Osim toga, ovaj projekt osigurava pomoć u zajednici za korisnike starije životne dobi i osobe s invaliditetom čime se doprinosi sprečavanju, odnosno odgađanju njihovog institucionalnog zbrinjavanja. Projektom je planirano zapošljavanje upravo žena koje su teže zapošljive i čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada čime se doprinosi ostvarenju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Cilj –„Stopa zaposlenosti stanovništva u dobi između 20 i 64 god. mora porasti sa sadašnjih 69% na najmanje 75%, uključujući i većim uključivanjem žena, starijih radnika i boljom integracijom migranata u radno aktivno stanovništvo“, na što se nadovezuju i Mjere za postizanje ciljeva iz Strategije Europa 2020. iz Nacionalnog programa reformi 2020. Zapošljavanjem 30 teže zapošljivih žena (s naglaskom na žene starije od 50 god.), pridonijet će se povećanju stope zaposlenosti i približavanju zadanom postotku (75%). Također, naš. projekt je relevantan s obzirom na Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“, Specifičnog cilja 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“, jer će se predloženim projektom osigurati uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije.

Projekt je sukladan s Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Posebni cilj 1: Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ranjivih skupina, jer se provedbom projekta doprinosi podizanju kvalitete života građana, smanjuje siromaštvo i socijalna isključenost kao i broj osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt je u skladu s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Prioritet 4. Povećanje aktivnosti radno sposobnog stanovništva, jer će se aktivacijom nezaposlenih žena starijih od 50 godina i osoba s invaliditetom potaknuti gospodarski rast i bolji životni i radni uvjeti. Projekt je u skladu sa Strategijom za rodnu ravnopravnost 2020.–2025., poglavlje Ukidalika na temelju spola na tržištu rada, jer povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada snažno i pozitivno utječe na gospodarstvo, pogotovo u kontekstu smanjenja radne snage i nedostatka vještina. Ono također osnažuje žene da oblikuju vlastite živote, sudjeluju u javnom životu i budu ekonomski neovisne. Projekt doprinosi ostvarenju načela Europskog stupa socijalnih prava u Poglavlju 17. Uključenost osoba s invaliditetom, jer će se zapošljavanjem invalidnih osoba u projektu osigurati njihovo sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te kvalitetniji i dostojanstveniji život.

 

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti osnažiti će žene za daljnje uključivanje na tržištu rada stečenim znanjem, vještinama i samopouzdanjem, a poneke potaknuti i za samozapošljavanje korištenje svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Transferom znanja i pozitivnih primjera prakse doprinijet će rješavanju problema na regionalnom odnosno nacionalnom nivou. Dugoročno, problem otežanog pristupa tržištu rada i rizika od siromaštva može se ublažiti daljnjim poticanjem razvoja društvenog poduzetništva korištenjem sredstava EU fondova i nacionalnih izvora financiranja, te poticanjem udruživanja i povezivanja u zadruge. Projekt doprinosi i promjeni percepcije društva prema ženama starijima od 50 godina, nižeg obrazovnog statusa, osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja i drugim pripadnicima ciljane skupine omogućavanjem da svojim radom iskažu svoje radne potencijale i dobrobit koju daju zajednici u cjelini i time povećava njihov položaj na tržištu rada. Podignutom razinom svijesti stvoriti će se preduvjeti za održivost rezultata, postavljenih ciljeva kao i za provođenje sličnih projekta. Financijska održivost planira se održati daljnjim apliciranjem na natječaje EU i natječaje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao i ishođenjem ugovora za pružanje usluge pomoći u kući te dostave obroka osobama koje to pravo ostvaruju temeljem rješenja CZSS. Dio financijske održivosti planira se postići u suradnji s JLS kroz financiranje programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi. Institucionalna održivost- Dio institucionalne održivosti će preuzeti sama ciljna skupina korištenjem stečenog znanja i vještina, te razvijenom motivacijom koja će pripomoći u održavanje postignutih rezultata u smislu lakšeg pronalaženja novog zaposlenja ili samozapošljavanja. Obavezni partner HZZ će pružati usluge posredovanja ciljanoj skupini pri novom zapošljavanju te im omogućiti sudjelovanje na daljnjim adekvatnim edukacijama sukladno njihovoj osposobljenosti i potrebama na tržištu rada. CZSS će pri nadležnom Ministarstvu za poslove soc. politike nastojati poticati širenje mreže socijalnih usluga za svoje korisnike. Održivost na razini politika- Projektom će se podići svijest o potencijalima i potrebama ciljane skupine, kao i razviti pozitivan trend njihovog zapošljavanja, što bi u konačnici moglo rezultirati donošenjem potrebnih mjera i zakona te bi praksa zapošljavanja teže zapošljivih žena mogla biti
ostvarena mimo natječaja i postati sastavnim djelom sustava zapošljavanja. Također, osmišljavanjem dugoročnih mjera za zapošljavanje c. skupine spriječit će se ili odgoditi institucionalno zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba pružanjem pomoći i njege u njihovom vlastitom domu i time. doprinijeti deinstitucionalizaciji smještenih osoba stvaranjem uvjeta za njihov povratak u vlastiti dom uz osiguranu potrebnu pomoć i njegu za samostalan život.


Razdoblje provedbe projekta:  25. listopad 2022. –  20. travanj 2023.

Kontakti

 Telefon: 01 2791 018

Email: info@gdck-vrbovec.hr